Nieuwsberichten Archief - AktueelOnderstaand vindt u alle nieuwsberichten die tot nu toe in het systeem zijn opgenomen, op datum gesorteerd.


22-11-2023 - Clubkampioenschappen 2023
Clubkampioenschappen,
voor recreanten en senioren,
worden gehouden op zaterdag 9 december 2023.
Na afloop is er een feestavond gepland, beej7 in Dorpshuis De Sprunk.


18-08-2021 - Zaterdagcompetitie
Hallo allen,
Ervan uitgaande, dat de zaterdagcompetitie in september van start gaat, is de volgende teamindeling doorgegeven:
Team 1, 2e klasse: Aukje van Dommelen, Lieke Lormans-Lemmen, Hay Janssen en Ger Bos.

Team 2, 5e klasse: Jamy Roulaux, Jeroen Thijssen, Ans Smits, Ellen Hoogenboom, Tom van Vulpen en Peter Verhaegh.
Zodra indeling en wedstrijdschema bekend is, volgen via de mail de wedstrijddagen.

Groetjes Peter Verhaegh


11-10-2020 - corona competite en wedstrijden
Geachte verenigingsbestuurders,
Wij hebben vanuit de verenigingen en van enkele leden veel signalen over de corona-ontwikkelingen
ontvangen. Na de positieve ontwikkelingen in de zomer, waardoor we weer konden sporten, lopen wij nu
weer tegen scherpere maatregelen van de overheid en NOC*NSF aan. Een aantal verenigingen en leden
maken zich zorgen.
Als Tafeltennisbond hebben wij na intensief overleg besloten om het advies van het kabinet en NOC*NSF
op te volgen, net als vrijwel alle andere sportbonden en zoals wij dat ook in het verleden hebben gedaan.
De komende weken kunnen vooralsnog alle (competitie)- wedstrijden doorgaan.
In deze fase willen wij nog geen rigoureuze maatregelen nemen en op voorhand competities afgelasten.
We willen vele spelers het spelplezier niet afnemen, nadat we in het voorjaar gedwongen waren dat wél
te doen. Wij weten ook dat verder ingrijpen in de competitie, als dit niet wordt verplicht door de overheid
of NOC*NSF, tot grote negatieve gevolgen voor de meeste van onze verenigingen leidt en de ledendaling
zal bevorderen. Dat willen wij dan ook zo lang mogelijk uitstellen.
Iedereen die dat wil, mág spelen, binnen de aangescherpte maatregelen en de protocollen die dat
mogelijk maken. Dat gaan we niet verbieden als het niet moet. Wij hebben wel begrip voor de zorgen van
een aantal van onze leden en willen iedereen die zich daarbij niet prettig of onveilig voelt de ruimte geven
om zijn/haar eigen keuze te kunnen maken en dat niet te ‘moeten’ doen.
Het Hoofdbestuur heeft dan ook besloten om dan ook geen consequenties (boetes) op te laten leggen,
daar waar het om de landelijke competities gaat en om coronagerelateerde ‘overtredingen’. De afdelingen
is ook geadviseerd om coulant om te gaan met afmeldingen en geen boetes te heffen. Ook is het
omdraaien van uit- en thuiswedstrijden voor regio’s in de categorie ‘ernstig’ landelijk toegestaan (en wij
adviseren ook de afdelingen dat te doen), in overleg tussen de betrokken clubs. Wij beseffen dat dit een
‘grijs’ gebied creëert en dat het voor de competitieleiders misschien lastig wordt dat altijd objectief te
beoordelen en toe te passen. Toch gaan wij als Hoofdbestuur uit van de voordelen die deze regeling voor
onze verenigingen en leden gaat brengen. Dat betekent minder druk om te moeten spelen als je je niet
veilig voelt maar je team niet wil laten zitten en geen extra kosten door boetes voor onze verenigingen die
het al zwaar genoeg hebben in deze uitdagende tijden.Sportaccommodaties zijn aangemerkt als veilig, mits de van toepassing zijnde protocollen door iedereen
worden opgevolgd. Het aantal aanwezigen wordt zo veel mogelijk beperkt: alleen aanwezig als en
wanneer dat nodig is. Mondkapjes worden dringend aangeraden, maar uiteraard niet tijdens het spel zelf.
De Tafeltennisbond volgt de ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor wat betreft
het organiseren van (competitie)wedstrijden en communiceert daarover via nttb.nl en tafeltennis.nl.
Vooralsnog willen wij er alles voor doen om het competitieverloop te continueren. Mocht in het verdere
verloop blijken dat er nog hardere maatregelen vanuit de overheid of NOC*NSF komen of dat er
onvoldoende draagvlak bij onze verenigingen en leden is voor de huidige bepalingen, dan gaat het
Hoofdbestuur weer in overleg om aanpassingen op de genomen besluiten te overwegen.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wens u goede en veilige
wedstrijden toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND


11-10-2020 - nieuwe maatregelen coronavirus
Corona Update 29 september: kantine gesloten en geen toeschouwers
Corona, status 29 september:
Kantine gesloten
Geen toeschouwers
Hoe zit het met ventilatie?
Registratie van bezoekers
Protocollen van verenigingen
Als basis voor de nieuwe coronamaatregelen per 29 september dient het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

Via de vragen en antwoorden op de website van NOC*NSF worden een aantal grijze / vage gebieden toegelicht en dat biedt een aantal praktische handvatten voor de verenigingen. Zie link onderaan deze pagina.

Kantine gesloten …
Per 29 september is de kantine van de speellocaties gesloten. De fysieke ruimte hoeft daarmee niet afgesloten te zijn, maar dient niet als kantine (met verstrekken van eten en drank) in gebruik te zijn. Onder voorwaarden mogen er echter wel een beperkt aantal mensen verblijven. Zelfs kan in een aantal gevallen de koffie automaat gebruikt worden.

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan o.a. onderstaande situaties beschreven.

Kunnen er bestuursvergaderingen, ALV’s en opleiding ’s bijeenkomsten plaatsvinden op de sportaccommodatie of in de sportkantine?

De sportkantine is de komende drie weken dicht. Probeer vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Mogelijk is de zaalruimte zelf ondersteunend aan de sportactiviteit te gebruiken voor kort overleg en noodgevallen. Te denken valt aan overleg officials/juryleden, dagelijkse instructie coronacoördinatoren, een plotseling EHBO-geval, etc.. Houd in ieder geval het horecagedeelte gesloten.
Wat is de definitie van horeca en van sportkantine? Wat met horecagelegenheden zoals bijv op de golfbanen, havens en in tenniscentra?
In de lokale noodverordeningen wordt gesproken van ‘eet- en drinkgelegenheden’ op of bij een sportaccommodatie. Commerciële uitbaters vallen daar ook onder. Net als horeca bij commerciële/ondernemende sportaanbieders.
Grijs gebied zijn de restaurants met een diffuse functie, bijvoorbeeld deels voor een kinderboerderij, deels voor een manege, etc. In dat geval in overleg met lokaal gezag treden.

Degenen die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening (zo beperkt mogelijk) aanwezig op de accommodatie. Mogen deze vrijwilligers wel gebruik maken van een koffiezetapparaat in de sportkantine?

Als er maar geen horecapersoneel is. Maar even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk.

Teams in onze topcompetities trainen vaak twee keer op een dag en verblijven dan tussendoor in het clubhuis (rust en lunch/diner). Is het mogelijk om in de sportkantine/clubhuis tussen de trainingen door te rusten en meegenomen eten kunnen nuttigen?

Het is mogelijk de sportkantine hiervoor te gebruiken. Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en toeschouwers, GEEN drukte en de horeca blijft gesloten.
Wees voorzichtig hiermee in de beeldvorming (letterlijk langslopende personen), het kan overkomen alsof de sportkantine als horeca wordt gebruikt.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?

Het is mogelijk de sportkantine te gebruiken voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg, trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters), verenigingszaken (ALV’s etc.)
Uitgangspunt hierbij is GEEN supporters en publiek, GEEN drukte. Wel het zoveel mogelijk door laten gaan van verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan de sport. Zolang het horeca gedeelte gesloten blijft.

Geen toeschouwers …
Zonder functie is aanwezig zijn bij een wedstrijd niet toegestaan. Indien een niet-spelers/speelsters een functie is kan hij/zij wel bij de wedstrijd aanwezig zijn:

Coach
Chauffeur
Toezichthouder
Organisator
Niet-spelend teamlid
Zijn de logische functies waardoor iemand aanwezig mag zijn. Geadviseerd wordt om het hier dan ook bij te laten. Bij één team kunnen overigens wel coach én chauffeur aanwezig zijn (zeker als de coach niet kan of wil rijden).

In de vragen en antwoorden van NOC*NSF staan onderstaande situatie beschreven.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot we weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Ik rijd mijn kind naar een sportlocatie buiten mijn eigen woonplaats. Mag ik blijven kijken?

Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Bij onze sport is niet iedereen uit hetzelfde team op hetzelfde tijdstip klaar met een sportactiviteit zoals een wedstrijd. Is het mogelijk om als teamlid bij mijn team te blijven?

Het is logisch dat binnen je sport de verplichting geldt dat het hele team pas klaar is als de laatste wedstrijd is gespeeld, dan is dat ook nu het geval. Zorg dat je als team bij elkaar blijft en met elkaar de richtlijnen volgt.

Mogen geblesseerde spelers bij een sportactiviteit van hun eigen team aanwezig zijn om de wedstrijd/training te zien?

Weeg belang en risico hierin goed tegen elkaar af. Geblesseerden horen bij een team maar het is wel een contactmoment met ook persoonlijke verplaatsing. En vollere auto’s en ook de 1,5 meter die voor een niet spelend teamlid continue geldig is.

Ventilatie
Per 29 september is er geen wijziging in de maatregelen m.b.t. ventilatie. Over ventilatie zijn nog altijd geen duidelijke richtlijnen. Nu we echter al in de herfst zitten en het buiten steeds kouder wordt, dienen verenigingen zich af te vragen of het nog wenselijk is op de deuren van de speelzaal (wagenwijd) open te zetten. Lage zaaltemperaturen en tocht zijn zorgen voor een erg onbehaaglijk speel- en verblijfklimaat. In de zomerperiode zijn vaak uit voorzorg deuren opengezet. Dit is zeker geen verplichting. In een aantal gevallen wordt het ventilatiesysteem daardoor zelfs ontregeld.

Voldoet de ventilatie?

Als een gehuurde accommodatie niet aan ventilatie-eisen voldoet in het kader van corona, dan voldoet de accommodatie in niet-corona tijden waarschijnlijk ook niet aan de ventilatie-eisen/normen. Laat de verhuurder van de accommodatie in actie komen en de ventilatie verbeteren.

Als de accommodatie eigendom van de vereniging is, is het ook wenselijk om de ventilatie op orde te brengen. Ook daarvoor geldt dat de ventilatie los van coronamaatregelen op orde moet zijn. Indien er kosten gemaakt moeten worden, waarvoor op dit moment niet voldoende financiële middelen voor handen zijn kan er wellicht een beroep gedaan worden op het landelijk steunfonds van de NTTB.

Uit het algemeen protocol verantwoord sporten …

Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd.

In het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.

Registratie
De meeste verenigingen registreren bezoekers. In een beperkt aantal gevallen worden daarbij de contactgegevens opgenomen. Als de vereniging de contactgegevens niet bijhoudt, ligt er nog een taak op het moment dat er contactonderzoek uitgevoerd moet worden. Het is de vraag of de gegevens dan tijdig achterhaald kunnen worden. Daarbij is men dan afhankelijk van bezoekende verenigingen. Als je daar niet afhankelijk van wilt zijn registreer je zelf telefoonnummer en e-mailadres.

handige hulp …. ikbezoek.nl

Hier kun je zelf een QR code genereren en is ook de privacy in het kader van de AVG geregeld. Bezoekers kunnen dan online registreren.

Coronaprotocollen van de verenigingen
Tot op heden heeft slechts een beperkt aantal vereniging heeft hun coronaprotocol doorgegeven. Deze zijn terug te vinden op de pagina Tafeltennis en corona.

Verzoek aan de verenigingen: Informeer bezoekers en geef de informatie door zodat deze op de website verzameld kan worden.

algemeen sportprotocol verantwoord sporten NOC*NSF

Coronavirus en sport: veel gestelde vragen en antwoorden NOC*NSF

richtlijnen RIVM m.b.t. ventilatie (sport)accommodaties

Rijksoverheid: openbaar en dagelijks leven – sport

03-06-2020 - nieuwste update coronavirus
Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord mogen we vanaf 1 juli weer gaan tafeltennissen als de situatie in de laatste week van juni nog steeds onder controle is.
Of wij als TTV Koningslust dan nog gaan beginnen of dat we wachten tot na de zomer moeten we nog ff bekijken.
We hebben 25 juni nog een informatieavond in het dorpshuis over de nieuwe regels en het gebruik van de Sprunk.
Hierna hebben hopelijk meer inzicht over hoe we verder kunnen met tafeltennis.
Dus na 25 juni krijgen jullie weer een update.
Hieronder nog de brief die we hebben ontvangen van de NTTB.

Namens het bestuur van TTV Koningslust
Peter Verhaegh
Onderwerp Datum Informatie naar aanleiding van de besluiten van het kabinet 29 mei 2020

Geachte verenigingsbestuurders,

U zult ongetwijfeld, net als wij, met spanning de berichtgeving van de afgelopen week hebben gevolgd of en wanneer tafeltennis binnen weer van start kan gaan. Ook al is dat onder aangepaste omstandigheden. Zoals u weet is de Nederlandse Tafeltennisbond samen met andere bonden en NOC*NSF in de bres gesprongen om te bewerkstelligen dat de binnensporten, sportscholen en sportkantines eerder dan 1 september weer actief kunnen worden. Wij kunnen met groot genoegen laten weten dat onder andere deze inspanningen ertoe hebben geleid dat de tafeltennisverenigingen per 1 juli a.s. hun deuren weer mogen openen. Dit geldt ook voor de sportkantines. Het openen van de accommodaties en sportkantines is essentieel voor het voortbestaan van veel verenigingen. Daarom is dit bijzonder goed nieuws voor onze leden en wij zijn daar erg gelukkig mee.

Daarnaast heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juni sporters tot en met 18 jaar tijdens het sporten weer spelcontact mogen hebben. Sporters ouder dan 18 jaar dienen wel op minstens 1,5 meter afstand te blijven. Vanaf 1 juli gelden dezelfde regels voor het binnen sporten.

NOC*NSF is blij dat de datum voor de binnensport naar voren is gehaald. Algemeen directeur Gerard Dielessen zegt: "We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport de accommodaties net als eerder al de buitensport, volledig conform de richtlijnen van het RIVM open zullen stellen.“

Voorwaarden:
De heropening per 1 juli kan alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni.

Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de accommodaties en tijdens de sportbeoefening uiteraard aan een aantal voorschriften houden en wij gaan in volle vaart aan de slag om de voorbereide protocollen voor u in een definitieve vorm te gieten. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we u hierover informeren. De sportkantines dienen zich bij opening te houden aan de horecavoorwaarden.


Voorzichtigheid geboden:
Wij zijn erg gelukkig met de informatie die wij u vandaag kunnen geven, maar wij vragen u ook om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Wanneer er per 1 juli een versoepeling volgt, betekent dat niet dat alles weer mag en kan. Wij drukken u dan ook op het hart om dit in de gaten te houden, hoezeer wij ons ook het enthousiasme van de leden kunnen voorstellen.

Graag verwijzen wij u naar het coronadossier op www.nttb.nl en naar het officiële bericht www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/publicaties/2020/05/26/afwegingskader-binnensport.

Bericht van de voorzitter Net als de vorige brieven wil ik eindigen met een paar persoonlijke woorden tot u. De afgelopen periode was een zware periode voor ons allen. Onzekerheid over onze gezondheid en die van onze naasten domineerde ons dagelijks bestaan. Dagelijks werden we overspoeld met nieuwe cijfers en informatie. Kon u het allemaal nog volgen? Ook konden we onze mooie sport niet meer beoefenen. Tafeltennis is naast bewegen ook elkaar ontmoeten. Delen van mooie en soms minder mooie dingen met elkaar. In de laatste weken kreeg ik mailtjes, telefoontjes en appjes van u met de vragen: “Wanneer mogen we weer starten? Kunnen we in september wel competitie spelen? Waarom de buitensporten wel en wij niet?”

Gelukkig er is nu duidelijkheid. We moeten nog even volhouden maar vanaf 1 juli kunnen we weer beginnen. Ik heb er zin in en u zeker ook! Ik wil eindigen met mijn wellicht bekende slogan: De NTTB zijn en blijven we samen.

Jan Simons Voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond


08-05-2020 - laatste update coronavirus
Hallo allemaal,

Afgelopen woensdag zijn er nieuwe maatregelen bekend geworden betreffende het coronavirus.
Voor ons zou dit betekenen dat we op zijn vroegst op 1 september kunnen beginnen met tafeltennissen.
Het bestuur van de NTTB is, zoals hieronder te lezen, teleurgesteld en gaat kijken of er dit niet eerder kan.
Trouwens het dubbel toernooi van 25 mei gaat natuurlijk niet door
Als er weer nieuws is krijgen jullie dit te horen.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh

Versoepeling maatregelen voor sport, maar niet voor binnensport
Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan pas van het slot voor tafeltennisverenigingen. Wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek.
Voor tafeltennis een teleurstellende uitkomst. Wij sluiten ons dan ook aan bij de oproep van Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, om ons best te doen om de binnensport eerder dan 1 september te openen: “Wel hebben wij zorg om al die kinderen en jeugd die vóór de coronacrisis in al die gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties zoals zwembaden wekelijks aan sport deden. Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten de ruimte te geven. Zou erg fijn zijn dat als de ontwikkelingen dat toelaten, de binnensportaccommodaties eerder dan 1 september hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.”
Eerste reactie Jan Simons
Het bestuur van de NTTB gaat de nieuwe maatregelen en uitwerking daarvan bestuderen en komt dan met een reactie. Bondsvoorzitter Jan Simons reageerde woensdagavond tegenover TT Sport telefonisch teleurgesteld over de beslissing van het kabinet. Simons zei onder meer: “We gaan contact opnemen met NOC*NSF of we misschien eerder buiten kunnen sporten. Tafeltennis is een sport die je op 1.5 meter kunt beoefenen en spelers kunnen thuis douchen. De beslissing valt me tegen en dan druk ik me voorzichtig uit. Het zal ook heel zwaar zijn voor verenigingen om tot 1 september de deuren te moeten sluiten.” We staan klaar voor onze verenigingen en houden de ontwikkelingen in de gaten. We werken met man en macht aan oplossingen.”


25-03-2020 - weer nieuwe maatregelen coronavirus
Corona: afdelingscompetities beindigd en overige besluiten n.a.v. corona
Per E-mail en internet zijn de verenigingen al genformeerd over gevolgen van corona voor het tafeltennis. Hieronder volgt hierover aanvullende informatie / update specifiek betreffend de Limburgse Tafeltennisverenigingen.

Competitie
Alle competitiewedstrijden, zowel de op zaterdag als door de week, zijn afgelast. De competities zijn daarmee per direct beindigd.
Er worden geen kampioenen benoemd. Er vind geen promotie- en/of degradatie plaats.
De werkgroep competitie beraadt zich over de manier waarop de competities in het najaar gespeeld worden. Hierbij zal zorgvuldigheid boven snelheid gaan. De werkgroep zal de maand april gebruiken om goed de consequenties van diverse keuzes in kaart te brengen. Aan de hand daarvan zal er in april (eind april?) een voorstel worden gedaan.
Toernooien
Alle landelijke toernooien tot 1 augustus zijn afgelast.
Binnen de afdeling zijn de toernooien tot en met 6 april afgelast. Ook is Best of 21 afgelast
De afgelastingen betreffen o.a.:
Het (B)-Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn (28 en 29 maart)
Table Stars the Battle Limburg (5 april)
De Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Nijmegen (9 en 10 mei)
Table Stars the Battle Nederland (30 mei)
De Finale Nationale Jeugdmeerkampen in Panningen (6 en 7 juni)
Het B-ranglijstkwalificatietoernooi in Aalsmeer (13 juni)
Best of 21 in Weert (21 juni)
De NTTB Jeugdcup op Papendal (4 en 5 juli)
Voor de toernooien in de periode 6 april tot en met 30 juni moet nog een definitieve keuze worden gemaakt. Hiervoor worden de maatregelen van het kabinet van komende week afgewacht.
Bijeenkomsten
Tot 1 augustus zijn alle landelijke bijeenkomsten afgelast. Dit betreft o.a. :
Jaarlijkse Parasport bijeenkomst in Nieuwegein (28 maart)
Bondsraadsvergadering in Nieuwegein (27 juni)
De algemene ledenvergadering van de afdeling Limburg (8 juli) zal worden verplaatst. De nieuwe datum is nog niet bekend.
Alle overleggen vinden momenteel online / digitaal plaats.
Verenigingsactiviteiten
De verenigingsactiviteiten (waarbij sociale contacten plaatsvinden) dienen in ieder geval tot 6 april geen doorgang te vinden. Maatregelen voor de periode vanaf 6 april worden komende week verwacht.

brief voorzitter hoofdbestuur NTTB, Jan Simons

Brief van de Voorzitter
Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders,

In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging genformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden hierin de richtlijnen van NOC*NSF en het RIVM. Deze besluiten zijn door alle afdelingen overgenomen.

Inmiddels zijn door het kabinet nieuwe maatregelen genomen die rechtstreeks gevolgen hebben voor ons als bond en voor u als afdelingen, verenigingen en leden. Het Hoofdbestuur is vandaag (dinsdag 24 maart red.) (digitaal) bij elkaar gekomen en heeft in de lijn met de eerdere besluiten en de gegeven adviezen de volgende besluiten genomen:

De landelijke voorjaarscompetitie wordt beindigd. In de landelijke seniorencompetities volgt geen promotie naar /degradatie uit de verschillende klassen en evenmin van en naar de afdelingsklassen. Deze voorjaarscompetitie wordt geen finale gehouden voor het behalen van het landskampioenschap dames, heren en jeugd. In september zal de landelijke seniorencompetitie met de indelingen van de voorjaarscompetitie 2020 in zijn geheel opnieuw worden gespeeld. Uiteraard mogen wel teamwijzigingen worden aangebracht en spelers worden toegevoegd. Voor de eredivisies en 1e divisie en de landelijke jeugdcompetitie volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.
Wij gaan ervan uit dat de afdelingen deze lijn zullen volgen voor de afdelingscompetities;

Alle door de NTTB of onder auspicin van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vr 1 augustus 2020 komen te vervallen;
Het Topsportstatuut wordt tot 1 augustus 2020 buiten werking gesteld (toelichting: dit betreft met name de selecties voor internationale toernooien);
In lijn met de eerdere berichtgeving worden de accommodaties gesloten tot 1 juni 2020;
Afdelings Leden Vergaderingen (ALVs) worden niet gehouden. Het Hoofdbestuur zal een verzoek tot toestemming indienen bij de leden van de Bondsraad om de ALVs van de afdelingen te mogen verzetten tot een datum n 1 juni 2020;
Als verenigingen in financile problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het Hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.
Wij realiseren ons als Hoofdbestuur dat u, als afdeling en vereniging maar niet in de laatste plaats u als lid, behoorlijk worden getroffen door de maatregelen zoals ze op dit moment worden genomen door het kabinet. Maar ze zijn onvermijdelijk en moeten ervoor zorgen dat we op termijn weer verder kunnen met onze mooie sport. Het Hoofdbestuur doet ook een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, te blijven voldoen. Uw vereniging heeft het vaak door het wegvallen van barinkomsten en overige inkomsten toch al moeilijk genoeg.

Tenslotte nog enkele woorden van mij persoonlijk als voorzitter van onze bond aan u.

Het motto van de NTTB is al een aantal jaren: De NTTB dat zijn wij samen. Dit motto heeft wat mij betreft in deze periode een bijzondere betekenis. Juist nu, op de momenten waarop het virus grote invloed heeft op onze gezondheid, de economie en niet in de laatste plaats op onze manier van leven.

We kunnen op verschillende manieren betekenis geven aan het bovenstaande motto door in deze periode wat extra aandacht te hebben voor elkaar. Bel, app, mail of schrijf een kaartje of brief aan je teamgenoten, of dat lid waarvan je weet dat hij of zij over weinig persoonlijke contacten beschikt of het gewoon moeilijk heeft. Wissel leuke herinneringen uit en bedenk met elkaar mogelijkheden waarop je wel met elkaar dingen samen kan doen. Onze sport leent zich voor vele alternatieve vormen en spelvormen. Ik zie op de verschillende social media al voorbeelden voorbijkomen.

Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbijgaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar.Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.

Namens het Hoofdbestuur van de

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons

Uw Voorzitter

16-03-2020 - nieuwe maatregelen coronavirus
Hallo allemaal,

Sinds gisteren zijn er weer nieuwe maatregelen genomen door de overheid.
Voor TTV Koningslust betekent dit dat alle wedstrijden en trainingen vervallen tot 6 april.
Hieronder het bericht van de NTTB.
Als er nieuwe informatie is laten we dat zo snel mogelijk weten.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Aan de verenigingen (gehele bestuur en wedstrijdsecretarissen), competitieleiders van de landelijke- en afdelingscompetities,
landelijke functionarissen, Hoofdbestuur en personeel van de Nederlandse Tafeltennisbond.
(Gezien het belang van deze informatie hebben wij ervoor gekozen het bericht rechtstreeks aan verenigingsfunctionarissen toe te zenden.)Geachte dames en heren,

Onder verwijzing naar de persconferentie van hedenmiddag, die u ongetwijfeld in groten getale gevolgd zult hebben, bevestigen wij u hierdoor dat wij de daarin door de overheid aangegeven maatregelen en de verlenging tot 6 april van de reeds uitgevaardigde maatregelen uiteraard zullen volgen.
Ook de sportkoepel NOC*NSF conformeert zich aan deze maatregelen en vraagt de sportbonden om hun leden te verzoeken per direct alle trainings- en wedstrijdlocaties tot in ieder geval 6 april te sluiten. Het Hoofdbestuur vraagt u om uw medewerking om ook deze maatregel te volgen om er alles aan te doen om verspreiding van en/of besmetting met het virus te voorkomen.

Wij verwijzen u voor een overzicht van alle maatregelen en nadere informatie naar de pagina van het RIVM www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport en pagina 105 van Teletekst nos.nl/teletekst#105.

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote weerslag op uw dagelijkse leven en sportieve activiteiten hebben. Wij vertrouwen er echter ook op dat u begrip heeft voor de maatregelen en hopen dat u en uw familie niet getroffen zullen worden door dit virus. Laten wij gezamenlijk alles in het werk stellen om deze crisis, die ons gehele land hard treft, te doorstaan.


Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond,

Jan Simons
voorzitter


13-03-2020 - nieuwe maatregelen wegens coronavirus
Beste leden,

Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben zijn gisteren in Nederland verregaande maatregelen genomen vanwege het coronavirus.
Als TTV Koningslust volgen wij vanaf 13 maart de adviezen op van RIVM, NTTB en NOC*NSF.

Voor onze vereniging betekent dit dat er tot en met 31 maart alle wedstrijden en trainingen zijn afgelast.
Wat er hierna gebeurt is nu nog onduidelijk.

Het zijn ingrijpende maatregelen maar de gezondheid gaat boven alles.

Wanneer er nieuwe informatie is van de NOC*NSF of NTTB dan laten we jullie dat zo snel mogelijk weten via de mail.

Namens het bestuur TTV Koningslust
Peter Verhaegh


Hieronder volgen nog de adviezen van NOC*NSF

Bericht NOC*NSF:
De Nederlandse sportwereld ligt de komende weken stil. Sportkoepel NOC*NSF adviseert donderdag haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. De reden is de uitbraak van het coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag in Nederland zijn aangekondigd.
Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF. Daar vallen trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook onder.
Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund. Wat aan het begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, geldt nu tot en met 31 maart voor heel Nederland, aldus de sportkoepel.


12-03-2020 - Geen competitiewedstrijden wegens coronavirus
De NTTB volgt het advies van NOC*NSF rondom de perikelen omtrent het coronavirus. Het Hoofdbestuur heeft daarom donderdag besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen. In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen. Dit geldt ook voor oefen-en trainingswedstrijden.

30-01-2020 - Jaarvergadering 12 februari 2020
De Jaarvergadering is op 12 februari 2020.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

15-12-2019 - uitslagen clubkampioenschappen 2019
Na vele mooie en spannende wedstrijden zijn Hay Janssen en Leo Vullings clubkampioen geworden.
Vooral bij de recreanten was het spannend.In de laatste partij werd in een onderling duel tussen Leo en Jos wie er kampioen zou worden. Leo wist te winnen in 5 games.
Bij de senioren maakte Jamy zijn debuut. Ondanks zijn laatste plaats speelde hij toch mooie wedstrijden.

Uitslag senioren:
1 Hay Janssen
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Peter Verhaegh
5 Jeroen Thijssen
6 Tom van Vulpen
7 Jamy Roulaux

Uitslag recreanten:
1 Leo Vullings
2 Jos Berkers
3 Ans Smits
4 John Jeuken
5 Ellen Hoogenboom
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


01-12-2019 - clubkampioenschappen 2019
De clubkampioenschappen 2019 worden op zaterdag 14 december gehouden.
Bij zowel de senioren als de recreanten doen er 7 spelers mee.
Aanvang 14.00 uur

22-04-2019 - GEEN Trainingen mogelijk
I.v.m. vloeronderhoud,
zal de Gymzaal niet gebruikt kunnen worden:
van dinsdag 7 mei t/m zondag 19 mei.

09-03-2019 - Wedstrijd 7060 = afgelast
In Koningslust is as maandag geen Gymzaal beschikbaar,
ivm met onvoorzien herstelwerk aan de vloer.
Wedstrijd 7060 Koningslust 2 -TTC 3 kan daarom niet doorgaan.


09-02-2019 - Trainen op 11 t/m 18 febuari
Zoals de meeste leden al weten,
is de gymzaal komende week beperkt bruikbaar
wegens carnavalsactiviteiten in de weekenden.
Maandag 11 februari trainen de senioren wel van 19.15 tot 20.45 uur.
De recreanten trainen niet.
Donderdag 14 februari wordt er niet getraind.
Vanaf maandag 18 februari is alles weer normaal.26-01-2019 - Recreanten toernooi Fortus
Op vrijdagavond 25 januari jl namen Ellen Hoogenboom,
Ans Smits en Jacques Berkers deel aan het recreanten toernooi van Fortus in Panningen.
Ans en Ellen belandden na de Poule in de Troostronde van de B-klas. Ans werd daar in de 1e ronde uitgeschakeld.
Jacques ging door naar de hoofdronde van de C-klas.
Ellen en Jacques werden beide in de halve finale uitgeschakeld.


07-01-2019 - Jaarvergadering op 6 februari
Onze TTV Jaarvergadering vindt plaats op woensdagavond,
6 februari 2019.

10-12-2018 - uitslagen clubkampioenschappen 2018
uitslagen clubkampioenschappen 2018
Na vele spannende wedstrijden
zijn Bjorn Peeters en Jos Berkers clubkampioen 2018 geworden.

Senioren:
1 Bjorn Peeters
2 Aukje van Dommelen
3 Ger Bos
4 Lieke Lormans-Lemmen
5 Peter Verhaegh
6 Tom van Vulpen

Recreanten:
1 Jos Berkers
2 Leo Vullings
3 Ans Smits
4 Ellen Hoogenboom
5 John Jeuken
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits


30-10-2018 - Training donderdag 1 november
De Training van as donderdag 1 november,
is verzet naar 'smiddags,
van 14.30 tot 16.00 uur.
E.e.a. ivm de voorbereiding voor het Fanfare concert.

21-10-2018 - clubkampioenschappen 2018
De clubkampioenschappen 2018 worden gehouden op zaterdag 8 december

18-10-2018 - Wiel Joosten overleden
Op 15 oktober jl. overleed Wiel Joosten,
medeoprichter en erelid van TTV Koningslust.
Wiel werd 77 jaar.
Er is in kleine kring afscheid genomen.
Correspondentie adres:
Familie Joosten-Vanlier,
Laagheide 3a,
5981 NR Panningen.


08-08-2018 - Trainingen starten maandag 13 augustus.
Maandag 13 augustus
beginnen onze trainingen weer.
Door de hitte van afgelopen dagen was dit uitgesteld.

13-06-2018 - Rabobank Clubkas Campagne
Donderdag 7 juni was de uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne bij de voetbalvereniging.
Dit leverde onze vereniging het mooie bedrag op van 247,52.
Iedereen bedankt die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

22-01-2018 - Jaarvergadering 7 februari
De Jaarvergadering van TTV Koningslust is op woensdag 7 februari 2018.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

13-01-2018 - Carnaval in Gymzaal
In de periode van vrijdagmiddag 19 januari
t/m maandagmorgen 29 januari
maken De Brookhazen gebruik van de gymzaal.
De versiering blijft hangen en
de platen blijven op de vloer liggen.

25-12-2017 - Fijne feestdagen & een succesvol 2018
Wij wensen alle leden en familie
Fijne feestdagen &
een gezond en succesvol 2018.

10-12-2017 - Uitslagen clubkampioenschappen 2017
Zaterdag 9 december werden de clubkampioenschappen gehouden voor zowel de senioren als recreanten.
Bij beiden werd er een 5 kamp gespeeld met 1 verschil.
De recreanten speelden 1x best of 5 terwijl de senioren 1x best of 3 en 1x best of 5 speelden.
Bij de recreanten werd Jos Berkers wederom clubkampioen met maar 1 game verlies.
Ans Smits werd verrassend 2e vooral omdat zij met 3-2 won van Leo Vullings.
Leo werd hierdoor 3e. Jo Smits behaalde de 4e plaats omdat hij in 5 games won van John van Mullekom.
Bij de senioren werd Hay Janssen zoals verwacht clubkampioen.
Ook hij verloor maar 1 game maar dan in 8 wedstrijden.
Frank Schers ondanks punten verlies onderweg 2e, ook omdat hij 2x won van Lieke.
Lieke Lormans-Lemmen behaalde de 3e plaats met goed spel.
Peter Verhaegh werd 4e met zijn gebruikelijke ups en downs.
Tom van Vulpen deed voor de 1e keer mee en speelde verdienstelijk met enkele gewonnen games.

05-11-2017 - clubkampioenschappen op 9 december
Beste clubleden,
Op zaterdag 9 december worden de clubkampioenschappen gehouden,
met aansluitend de feestavond.
Graag voor zondag 12 november doorgeven aan Peter Verhaegh
of je meedoet aan de clubkampioenschappen en/of de feestavond.


20-08-2017 - Trainingen weer op vertrouwde tijdstip
Vanaf komende maandag gaan we op de maandag weer trainen in 2 groepen.
19.15 20.45 uur senioren
20.45 22.15 uur recreanten


06-08-2017 - Start trainingen op maandag 7 aug.
Maandag 7 augustus beginnen we weer met trainen.
Op de maandag eerst nog met zn allen om 19.30 uur.
Donderdags gewoon om 19.00 uur.


28-06-2017 - De competitiedata najaar 2017 zijn bekend.
De competitiedata zijn:
September: 16 23 - 30
Oktober: 7 - 28
November: 4 11 18 25
December: 2

Extra:
9 september,
14 en 21 oktober,
9 december

Dringend advies bij verzoek tot verzetten van een wedstrijd:
Ga eerst met je teamgenoten in gesprek,
kom gezamenlijk tot een gewenste datum en
geef zsm Peter Verhaegh die datum door.
Ga geen wedstrijd verzetten,
zonder Peter Verhaegh daarvan kennis te geven.


09-02-2017 - Er zijn nieuwe fotos!
Er zijn nieuwe foto's ge-upload van de huldiging
van de jubilarissen Jos Berkers en Aukje van Dommelen.

01-02-2017 - Herinnering Jaarvergadering 8 februari 20.00 uur
Herinnering:
Jaarvergadering in de Sprunk,
op 8 februari om 20.00 uur

02-01-2017 - Voorspoedig 2017 gewenst
TTV Koningslust wenst iedereen
een voorspoedig en gezond 2017 toe.

18-12-2016 - Uitslagen clubkampioenschap
Recreanten:
1e Jos Berkers
2e Leo Vullings
3e Ans Smits
4e John Jeuken
5e Jacques Berkers
6e John van Mullekom
7e Jo Smits

Senioren:
1e Hay Janssen
2e Frank Schers
3e Lieke Lemmen
4e Aukje van Dommelen

Op de aansluitende feestavond,
was het gezellig tot in de kleine uurtjes.

08-12-2016 - De jaarvergadering = 8 feb 2017
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur.

14-10-2016 - Clubkampioenschap is op zaterdag 17 december
Clubkampioenschappen van Senioren en Recreanten
is dit jaar
op zaterdag 17 december.
Details volgen nog.

11-09-2016 - TTV Receptie is geslaagd.
TTV Koningslust heeft,
op 10 september 2016,
haar 50 jarig bestaan gevierd.
De receptie was goed bezocht
door verenigingen en oud-leden.
Enkele foto's staan inmiddels in het fotoalbum.

10-09-2016 - Receptie 50 jaar TTV KONINGSLUST
Onze jubileumsreceptie
is op zaterdag 10 september
van 19.30 tot 20.30 uur
in Dorpshuis De Sprunk
te Koningslust.

04-08-2016 - Training begint maandag 15 augustus.
Hallo allen,
De trainingen beginnen weer.
Omdat het nog in de vakantieperiode is,
beginnen we gezamenlijk,
op maandag 15 augustus, om 19.30 uur.
Extra info:
De zaterdag competitie staat op de site www.nttblimburg.nl
De recreanten competitie staat op www.recreantencompetitie.nl .03-08-2016 - 50 JAAR TTV Koningslust
In September 2016 bestaat TTV Koningslust 50 jaar.
Een feestprogramma volgt binnenkort.

31-05-2016 - Jubileumdag = geslaagd
Hallo allen,
De jubileumactiviteit,
i.v.m. 50 jarig bestaan van onze club,
is wat betreft het eerste gedeelte zeer goed geslaagd.
De fietstocht, spellen bij Loeigezellig,
eten en drinken bij de loods van de fam. Verhaegh,
kortom we hebben er van genoten.
Zelfs de weergoden waren ons goed gezind.
Ik wil de organisatie, deelnemers en allen,
die dit eerste gedeelte van ons jubileum tot iets moois hebben gemaakt,
van harte bedanken.
Op 10 september is de receptie gepland en krijgt het jubileum een vervolg.

Met vriendelijke groet, Lon Caelers
Voorzitter TTV


10-03-2016 - Peter Verhaegh gehuldigd
Tijden de jaarvergadering van 9 maart j.l.
is Peter Verhaegh gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap
van TTV Koningslust.
Bekijk de foto elders op de site.

27-02-2016 - Jaarvergadering woensdag 9 maart.
Jaarvergadering is op woensdagavond 9 maart,
om 20.00uur in de Sprunk.

24-01-2016 - Teamsamenstelling voorjaar 2016
In de voorjaarscompetitie 2016 komen we met 2e teams aan de start.
Team 1 bestaande uit Hay Janssen, Ger Bos, Dennis Schoester, Aukje v Dommelen en Elly Ottenheijm komen uit in de 1e klasse na hun kampioenschap vorig seizoen. Handhaven is het 1e doel, daarna eventueel omhoog kijken.
Team 2 bestaat uit Lieke Lemmen, Jos Berkers, Leo Vullings, Fer Koopmans, Ans Smits en Peter Verhaegh komen uit in de 3e klasse. Handhaven is de doelstelling.


24-01-2016 - uitslagen Limburgse kampioenschappen 2016
Hay Janssen poule 4e plaats, troostronde 4e plaats
Ger Bos poule 3e plaats, troostronde 1e plaats
Dubbel Hay en Ger poule 1e plaats, finale uitgeschakeld
Michael Kaminski poule 2e plaats, tussenronde 2e plaats uitgeschakeld
Dubbel Michael en Peter Baggen poule 2e plaats uitgeschakeld
Lieke Lemmen poule 1e plaats, tussenronde 2e plaats uitgeschakeld
Peter Verhaegh poule 2e plaats, tussenronde 3e plaats uitgeschakeld
Dubbel Lieke en Peter poule 2e plaats uitgeschakeld


11-01-2016 - nieuwe website Batave
http://ttvbatave.wix.com/batave

17-12-2015 - Trainen rond Kerst & Nieuw
Trainingen van
donderdag 24 december,
maandag 28 december en
Donderdag 31 december
gaan niet door!


17-12-2015 - Beste Wensen
TTV bestuur
Wenst alle leden
Fijne Kerstdagen &
een sportief gezond
2016.13-12-2015 - uitslagen clubkampioenschap 2015
Na vele mooie wedstrijden met ook vele verrassende uitslagen
zijn Michael Kaminski en Jos Berkers clubkampioen 2015 geworden.

Senioren:
1 Michael Kaminski
2 Frank Schers
3 Fer Koopmans
4 Lieke Lemmen
5 Peter Verhaegh

Recreanten:
1 Jos Berkers
2 Leo Vullings
3 Ellen Hoogenboom
4 Jacques Berkers
5 Ans Smits
6 John van Mullekom
7 Jo Smits

29-11-2015 - Koningslust 1 kampioen
In Geleen tegen concurrent Kluis 5 moest Koningslust 1
minimaal 5 punten halen voor het kampioenschap.
Na het dubbel stond het 2-2 maar hierna was team 1 oppermachtig
en wist een 5-2 voorsprong te behalen en dit betekende kampioen.
Uiteindelijk werd het een 7-3 overwinning.
Hay, Ger, Aukje, Elly en invaller Nicole proficiat met het kampioenschap.


26-11-2015 - Introductie niet-celluloid bal
Het Hoofdbestuur heeft tijdens haar vergadering op 11 november besloten
om het verplichte gebruik van de niet-celluloid bal
niet langer uit te stellen.
Dat betekent dat per 1 januari 2016
alle competities en toernooien in Nederland
met de niet-celluloid bal moeten worden gespeeld.
Hiermee is Nederland een van de laatste ITTF aangesloten bonden
die de bal voor alle competities invoert
na de internationale introductie in juli 2014.

13-11-2015 - Clubkampioenschappen zijn op 12 december.
TTV Clubkampioenschappen 2015 zijn op 12 december,
in de Sprunk.
Na afloop is een buffet en
maken we er nog een gezellige avond van.

08-11-2015 - spek-de-kas actie
Wij willen alle mensen,
die door het inleveren van hun Jumbo-vouchers,
onze vereniging hebben gesteund,
hartelijk bedanken.
Onze vereniging leverde dit het mooie bedrag van 142,04 op.
Ellen Hoogenboom en Jeroen Thijssen hebben namens onze club de cheque in ontvangst mogen nemen.
Zie foto's elders op deze site.

07-06-2015 - Recreanten seizoen-afsluiting is op 2 juli
Hallo allemaal,
Ter afsluiting van het tafeltennis seizoen,
willen we gaan fietsen en een hapje eten.
Dit gaat op 2 juli gebeuren.
Hoe laat we starten horen jullie nog.
Groetjes Jo en Mia


03-05-2015 - TTV 1 mist kampioenschap
Eindstand Promotieklasse A Persoonlijke resultaten
--------------------------
Landgraaf 2 12 - 75
Koningslust 1 12 - 74

22-01-2015 - Versierde Gymzaal
In de periode van vrijdagmiddag 23 januari t/m maandagmorgen 2 februari,
maken we gebruik van de gymzaal.
De versiering blijft hangen en de platen blijven op de vloer liggen.

12-01-2015 - Proficiat Frank II
Frank Schers, speler van TTV team 2,
is de nieuwe heerser van de Brookhaze.
Proficiat Frank.
De receptie is op 1 februari.

24-12-2014 - Fijne Feestdagen Gewenst
Fijne Feestdagen en
een sportief 2015.

14-12-2014 - Uitslag Clubkampioenschap 2014
Senioren:
1e plaats: Hay Janssen.
2e plaats: Aukje van Dommelen.
3e plaats: Frank Schers.
4e plaats: Wie Janssen
5e plaats: Peter Verhaegh
6e plaats: Lieke Lemmen
7e plaats: Jeroen Thijssen

Recreanten:
1e plaats: Jos Berkers.
2e plaats: Leo Vullings.
3e plaats: John Jeuken.
4e plaats: Ans Smits
5e plaats: John van Mullekom
6e plaats: Jacques Berkers
7e plaats: Jo Smits

Link naar de fotos:
https://picasaweb.google.com/102016504353099599001/TTVClubkampioenschap2014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJyI3bnav7busQE&feat=directlink


11-12-2014 - Clubkampioenschappen 2014
Zaterdag 13 december zijn de clubkampioenschappen voor zowel de senioren als de recreanten.
Aanvang van de wedstrijden zijn om 14.00 uur. Bij beide groepen zijn er 7 deelnemers.

07-12-2014 - Promotiewedstrijd verloren
De promotiewedstrijd tegen Westa 3 werd met 5-1 verloren.
Alleen Hay kon 1 punt behalen. Dennis en Mitch bleven zonder zege.
Door dit resultaat blijven ze in de promotieklasse staan.

03-12-2014 - Promotie wedstrijd TTV 1 as Zaterdag in Swalmen.
Zaterdag 6-12 as,
speelt team 1 om promotie naar de hoofdklasse tegen Westa 3.
Deze wedstrijd wordt gespeeld in Swalmen en begint om 15.00 uur.
Supporters zijn van harte welkom,
om Hay Janssen, Dennis Schoester, Mitch Bosch en
Peter Baggen aan te moedigen.


17-08-2014 - Trainingen zijn hervat-competitie-indeling gemaakt
Beste TTV leden,
onze trainingen zijn inmiddels hervat.
Zowel bij senioren als recreanten zijn de wedstrijdschema's bekend.
Zorg er aub voor,
dat de competitieleiders snel duidelijkheid krijgen over jullie beschikbaarheid.
Ik wens iedereen weer een fijn seizoen toe.

Secretaris TTV.

29-06-2014 - Start trainingen 4 augustus
We hebben nu een zomerstop.
De trainingen van Senioren & recreanten
beginnen weer op maandag 4 augustus.


29-04-2014 - Gezamenlijk toernooi = afgelast.
Helaas moet ik melden
dat het toernooi a.s. zaterdag 3 mei niet doorgaat!
Het aantal opgaves bleef beneden verwachting.
Volgend jaar proberen we het opnieuw.

15-04-2014 - Opgeven voor gezamenlijke toernooi op 3 mei as.
Jullie kunnen je weer opgeven voor het gezamenlijke toernooi op 3 mei as.
Graag voor 26 april bij de secretaris.

09-02-2014 - Trainen komende week
Komende week liggen er platen op de vloer in de gymzaal.

Dus dit wordt een beetje aangepast trainen.

Vanaf maandag 17 februari is alles weer normaal.


05-02-2014 - Jaarvergadering TTV is op woensdag 12 februari 2014
Op woensdag 12 februari as is de jaarvergadering van TTV Koningslust in De Sprunk.
Aanvang: 20.00 uur.
Jaarverslag 2013, inclusief agenda, wordt per Email toegestuurd aan alle leden.
Voor wie een geprint exemplaar wil ontvangen,
kan dat kenbaar maken bij de secretaris.

16-01-2014 - Limburgse kampioenschappen 2014
De volgende resultaten werden behaald in Panningen.

Mitch Bosch poule 2e plaats, hoofdronde 1e ronde
Dubbel met Ritchie v Lier 1/2 finale
Peter Baggen poule 4e plaats, troostronde 2e ronde
Dubbel met Rob Hendriks uitgeschakeld in poule
Ger Bos poule 4e plaats, troostronde 1e ronde
Frank Schers poule 3e plaats, troostronde 2e ronde
Dubbel Ger en Frank 1/2 finale
Lieke Lemmen poule 4e plaats, troostronde 1e ronde
Peter Verhaegh poule 1e plaats, hoofdronde 1e ronde
Dubbel Lieke en Peter uitgeschakeld in poule


24-12-2013 - Prettige feestdagen en een gezond 2014 gewenst
Prettige feestdagen en een gezond 2014 gewenst

15-12-2013 - Uitslag Club kampioenschap TTV Koningslust 14 december 2013.
Uitslag senioren:
1e plaats: Frank Schers
2e plaats: Peter Baggen
3e plaats: Wie Janssen
4e plaats: Aukje van Dommelen
5e plaats: Elly Ottenheijm
6e plaats: Lieke Lemmen
7e plaats: Peter Verhaegh
8e plaats: Gerjon Janssen-Bos
9e plaats: Jeroen Thijssen

Uitslag Recreanten:
1e plaats: Jos Berkers
2e plaats: Leo Vullings
3e plaats: John van Mullekom
4e plaats: Ans Smits
5e plaats: Jacques Berkers
6e plaats: Ellen Hoogenboom
7e plaats: Jo Smits


08-12-2013 - Clubkampioenschap & Huldiging Team 1
Aan de clubkampioenschappen op zaterdag 14 december nemen in totaal 16 personen deel.
9 senioren en 7 recreanten.
Vanaf 12.00 uur kunnen we in de gymzaal.
Aanvang wedstrijden om 13.00 uur.
Supporters zijn van harte welkom.
Na afloop van de laatste wedstrijd,
omstreeks 18.00 uur,
wordt Team 1 van de zaterdagcompetitie gehuldigd.
voor hun kampioenschap in de promotieklasse.
Direct daarna is de prijsuitreiking van het clubkampioenschap.
Voor de aansluitende feestavond hebben zich 30 personen opgegeven.


24-11-2013 - Team 1 KAMPIOEN in Promotieklasse - Poule A
Proficiat Team 1 met het KAMPIOENSCHAP in Promotieklasse - Poule A.
Door het gelijkspel bij Landgraaf 2 hield TTV Koningslust 1 zelfs 2 punten voorsprong,
op de slotdag van de competitie.
TTC 2 speelde nl. ook gelijk in Panningen.
Hay, Peter, Mitch en Dennis, van Harte proficiat.

Ook TTV Koningslust team 2 en team 3 wisten beiden knappe 4-6 overwinnigen te behalen.
Voor team 3 betekende dit klassebehoud in 3e klas.
Voor Team 2 was dit net niet genoeg voor lijfsbehoud in 2e klasse, vanwege de 3-7 overwinning van Sempre Avanti in Weert.


19-10-2013 - Clubkampioenschappen zijn zaterdag 14-12-2013
Hallo dames en heren,
De clubkampioenschappen, voor senioren en recreanten,
worden gehouden op zaterdag 14 december.
Aansluitend is er de feestavond voor alle leden met partner.
Opgeven kan nog voor zondag 20 oktober, ook voor de feestavond, bij Peter Verhaegh.

16-10-2013 - Kandidaten voor bestuur
In een club zijn er mensen die komen en mensen die gaan.
TTV Koningslust is, om die reden, op zoek naar kandidaten voor haar bestuur.
Lijkt dit iets voor jou, neem dan kontact op met een van de bestuursleden.


24-09-2013 - Onze site is weer helemaal Up-to-date!
De webmaster heeft alle instellingen weer op orde voor de nieuwe competitie.
Excuse dat het iets langer geduurd heeft.

13-09-2013 - Teamindelingen zijn bekend
Zowel bij de senioren als bij de recreanten zijn de teamindelingen bekend.
Onder het kopje "Competitie" zijn deze te bekijken.

02-08-2013 - Training start op maandag 5 augustus as
Niet iedereen zal de vakantie er al op hebben zitten.
Wie thuis is kan er meteen a.s. maandag tegenaan.
Dan beginnen de trainingen weer:
om 19.15 uur de senioren,
om 20.45 uur de recreanten.
Met nieuwe ballen en wellicht ook nieuw materiaal.
Tot maandag!

10-06-2013 - Trainen in vakantie
Hele maand juli is er geen trainen;
dan zal de vloer worden gelakt.
Training wordt hervat op maandag 5 augustus.

01-06-2013 - TTV Koningslust tegen Sempre avanti
Voor de uitwisselingswedstrijd TTV Koningslust tegen Sempre avanti hadden beide verenigingen een 1e en 2e team op de been gebracht. Hieronder staan de wedstrijdverslagen.
Team 1:
Het team van Voerendaal begon sterk. Met 0-3 wist Appie van Aukje te winnen. Maar Frank kwam sterk terug en maakte er 1-1 van tegen Leo. Lieke vocht wat ze kon, maar ook al stond ze met een grote voorsprong voor, ze wist deze partij helaas niet naar zich toe te trekken. Het dubbel was spannend. Lieke en Aukje deden ontzettend hun best en wisten er dan ook een 5e game uit te slepen. Deze game werd erg spannend, maar eindigde met 9-11 toch in het voordeel van Voerendaal. Daarna was Voerendaal duidelijk beter. De een na de andere pot werd door Voerendaal gewonnen. Maar er zaten nog wel erg mooie wedstrijden bij. Zo wist Aukje het nog erg spannend te maken tegen Jos. Maar ook hier viel de winst in het voordeel van Voerendaal met 9-11 in de 5e game. Ook Frank en Lieke hadden er veel spannende games en mooie punten tussen zitten. Maar dat mocht allemaal niet baten. Door een winst partij van Aukje tegen Leo werd het uiteindelijk 2-8. Het was een erg gezellige en sportieve middag, met veel leuke wedstrijden!! Dat we volgend jaar naar Voerendaal mogen komen is al afgesproken en 1 ding is zeker, wij gaan dan in ieder geval (weer) voor de revanche...!

Team 2:
Ook de wedstrijd van team 2 werd nooit echt spannend.
Daarvoor was het klasseverschil gewoonweg te groot.
Toch leverde de routine van Jos Berkers twee punten en de dadendrang van Ans Smits nog een punt op.
Daarvoor moest telkens tot het uiterste worden gegaan in een vijfde game!
Voor Jacques Berkers restte slechts de voldoening van niet te zijn afgedroogd in zijn enkelspelen.
Het dubbel van de gebroeders Berkers strandde helaas ook in goed voornemens en verlies in vier games.
Verdiende overwinning dus, van Teun, Raymond en Chris, met 3-7.
De revanche is al in de pen en zal zeker aan eind van volgend seizoen worden gespeeld in Voerendaal.
We verheugen ons nu al!


29-05-2013 - Uitwisseling met Sempre Avantie
A.s. zaterdag 1 juni is de uitwisseling met Sempre Avantie uit Voerendaal.
We spelen twee wedstrijden tegen elkaar:3 tegen 3.
De zaal is vanaf 13.00 uur geopend.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur.
Publiek is van harte welkom.

05-05-2013 - Gemeenschappelijk toernooi geslaagd!
Het gemeenschappelijk toernooi op 4 mei j.l. was geslaagd.
Goed weer en fanatieke deelnemers zorgden samen voor een geslaagd toernooitje.
Ook na afloop is nog tot in de kleine uurtjes nagekaart. Iedereen die deelnam: bedankt.
Foto van de winnaars staat elders op deze site.
Volgend jaar weer!

17-04-2013 - Foto van de Kampioenen op de site!
Foto van Recreanten 1, Kampioen in 1e klasse,
staat op de site!

09-04-2013 - Aantal deelnemers Gezamelijke activiteit
Van de 4 verenigingen samen,
hebben zicht 32 deelnemers opgegeven.
Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar; Prima.

30-03-2013 - Opgeven voor Gezamenlijke activiteit
Oproep aan alle leden:
Opgeven voor de gezamenlijke activiteit kan bij secretaris, t/m 8 April.

29-03-2013 - Recreanten 1 kampioen
Afgelopen maandag bond recreanten team 1 Helden aan hun zegekar met 9-1.
Hierdoor zijn ze, in Competitie klasse 1, niet meer te achterhalen door Destatec 1.
Swalmen staat op 32 punten achterstand.
Een dikke proficiat aan: Hay Janssen, Peter Baggen, Ritchie van Lier, Fer koopmans, Frank Schers,
Ger Bos en Dennis Schoester.

07-02-2013 - Bestuurs mutaties!
Op de jaarvergadering van 6 februari jl is Peter Verhaegh gekozen tot nieuwe competitieleider.
Hij neemt de functie over van Peter Lormans die afscheid heeft genomen als lid van TTV.
Tijdens de jaarvergadering was Peter Lormans niet aanwezig maar hij heeft toch een welgemeend applause gekregen voor zijn jarenlange inzet als bestuurlid en competitieledier.
Bedankt Peter Lormans.
En welkom aan John Jeuken, die als nieuw bestuurslid,
het penningmeesterschap overneemt van Peter Verhaegh.
Peter & John veel succes en plezier gewenst in de nieuwe functies.

15-01-2013 - uitslagen LK 2013
Hay Janssen poule 2e plaats, hoofdronde 1e ronde.
Ritchie v Lier poule 1e plaats, hoofdronde 2e plaats.
Dubbel Hay met Ritchie 1e plaats.
Fer Koopmans poule 3e plaats, troostronde 2e ronde.
Frank Schers poule 2e plaats, hoofdronde 1e ronde.
Dubbel Fer met Frank uitgeschakeld in poule.
Ger Bos poule 4e plaats, troostronde halve finale.
Aukje v Dommelen poule 2e plaats, hoofdronde 1e ronde.
Dubbel Ger en Aukje uitgeschakeld in poule.
Ivonne Thijssen- Gommans poule 2e plaats, hoofdronde 1e ronde.
Dubbel Ivonne met Adil Arakrak Vijlen 1/4 finale.
Peter Verhaegh poule 4e plaats, troostronde 1e ronde.
Dubbel Peter met Debbie Kip Panningen uitgeschakeld in poule.


08-01-2013 - Jaarvergadering is op Woensdag 6 februari as.
Op woensdag 6 februari, om 20.00 uur, is in de Sprunk
de Jaarvergadering van TTV.
Hou dit tijdstip alvast vrij in je agenda.

21-12-2012 - Fijne Feestdagen gewenst
Alle leden fijne kerstdagen gewenst
en
een gezond en sportief 2013.

18-12-2012 - Trainen rond Kerst.
Er is geen trainen op Maandag 24-12 en 31-12.
Donderdag 27-12 is er wel trainen.

09-12-2012 - uitslagen clubkampioenschappen 2012

Uitslagen clubkampioenschappen 7 en 8 december 2012:
Na twee dagen en vele wedstrijden zijn de clubkampioenen bij de recreanten en de senioren bekend geworden. Bij de recreanten tekende zich vrij snel af dat het ging tussen Jos Berkers en Leo Vullings. Beide waren tot de laatste wedstrijd ongeslagen en in een onderling duel moesten ze uitmaken wie clubkampioen zou worden. Dit werd een gemakkelijke zege voor Jos en zo werd Jos clubkampioen bij de recreanten. Zeer verrassend was de derde plaats voor John Jeuken. Hij had evenveel punten als Ans Smits maar John had van Ans gewonnen.
Einduitslag recreanten:
1 Jos Berkers. 2 Leo Vullings. 3 John Jeuken. 4 Ans Smits. 5 Ellen Hoogenboom. 6 Jeroen Thijssen. 7 John van Mullekom. 8 Cindy Conjaerts. 9 Jo Smits.
Bij de senioren waren er 13 deelnemers. Na vele lange wedstrijden waren er hier ook 2 spelers die alle wedstrijden hadden gewonnen. Hay Janssen en Ritchie van Lier moesten onderling uitmaken wie clubkampioen zou worden. Dit werd een zeer spannende wedstrijd die Hay met 12-10 in de vijfde game wist te beslissen en werd hierdoor clubkampioen. Peter Baggen werd op gepaste afstand derde.
Einduitslag senioren:
1 Hay Janssen. 2 Ritchie van Lier. 3 Peter Baggen. 4 Fer Koopmans. 5 Aukje van Dommelen. 6 Loes Caelers. 7 Frank Schers. 8 Ger Bos. 9 Wie Janssen. 10 Ivonne Thijssen-Gommans.11 Elly Ottenheijm. 12 Lieke Lemmen. 13 Peter Verhaegh.
Hierna werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog een gezellige avond van gemaakt.


25-11-2012 - Koningslust 3 KAMPIOEN!
Zaterdag 24 november werd Koningslust 3 kampioen in klas 3A.
Ze versloegen in een rechtstreekse wedstrijd Westa 5 met 7-3.
Team 3 wordt gevormd door Ivon Thijssen-Gommans, Nicole Schoester-Dinnissen, Marlie Kurvers en Lieke Lemmen.
Ook Gerjon Janssen-Bos droeg een steentje bij als invalster in dit team.
Proficiat dames.

16-11-2012 - Clubkampioenschap gaat over 2 dagen
Door het aantal deelnemers ( 13 bij de senioren en 9 bij de recreanten ) zijn dit teveel wedstrijden voor de zaterdag.

We hebben kunnen regelen dat we op vrijdagavond 7 december van 19.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal kunnen.

Ik hoop dat de meeste dan kunnen komen om enkele rondes te spelen zowel bij de senioren als de recreanten.

Geef even aan wanneer je niet aanwezig bent op de vrijdagavond.

Zaterdag 8 december kunnen we vanaf 11.00 uur in de gymzaal.


21-10-2012 - Rabobank Clubkas Campagne
Vanaf 22 oktober t/m 2 november kan iedereen die lid is van Rabobank Peel en Maas hun stemmen uitbrengen om de vereninging te steunen.
Dus gebruik alle 5 de stemmen en gebruik er hiervan 2 om TTV Koningslust te steunen.

13-10-2012 - Clubkampioenschappen 2012
De clubkampioenschappen 2012 worden gehouden op zaterdag 8 december 2012.
Noteer deze datum.

14-09-2012 - Recreanten wedstrijd 8007 verplaatst.
De thuiswedstrijd nr 8007,
Team 3 recreanten tegen Armada 6,
is verplaatst naar maandag 24 september!


11-09-2012 - Nieuwe bestuursleden gezocht
In voorjaar 2013 zijn 2 bestuursleden van plan om af te treden.
We zijn dus op zoek naar geinteresseerden, die hun plaats over willen nemen.
Neem contact op met een bestuurlid en
maak kenbaar dat je meer wil betekenen voor TTV dan spelen alleen.

05-09-2012 - Het volledige artikel uit Bledje
Tafeltennis en Koningslust

Opgericht in 1966 door 6 tafeltennisvrienden,
is TTV Koningslust nog steeds een vereniging in beweging.
Door de jaren heen veranderde de vriendenclub in een prestatieve vereniging
met een degelijke jeugdopleiding.
Hierdoor timmerde TTV Koningslust jarenlang aan de weg;
nationaal en zelfs ook Europees.
Ook zonder Tom -Tom wist men Koningslust moeiteloos te vinden.
Vooral de bloeiende jeugdafdeling in de jaren negentig
zorgde voor ledenaanwas tot ruim boven de honderd.
Daar zaten inmiddels ook recreatieve senioren bij, die inmiddels hun eigen, doordeweekse competitie hebben.
Die Recreantencompetitie wint jaarlijks aan populariteit,
hetgeen zeker zijn oorzaak vindt in spelen in teams van 4 spelers op 2 tafels. Hierdoor ligt de gemiddelde wedstrijdduur tussen 1,5 en 2 uur.
Dat laat zelfs s avonds ruimte voor nog een gezellige 3e helft.
Anno 2012 heeft TTV Koningslust 3 teams in de recreanten competitie en
4 teams in de senioren zaterdagcompetitie,
met in totaal meer dan 30 actief spelende leden.
Prestaties en gezelligheid gaan nog steeds hand in hand.
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben echter ook op Koningslust hun effect niet gemist.
Na de jaren negentig liep het ledental gestaag naar beneden.
Stagnatie in jeugdige aanwas in ons dorp zorgt voor concurrentie tussen Koningsluster sportverenigingen om de gunst van de jeugd.
Momenteel is er binnen eigen dorp duidelijk te weinig jeugd om,
zowel voor tafeltennis als voor voetbal en/of volleybal een voldoende jeugdteams op de been te brengen.
Voor tafeltennis betekent dit dat onze jeugdtrainers sinds vorig jaar werkeloos zijn.
In Buurdorp Maasbree is de eens bloeiende Tafeltenniscultuur zelfs geheel verdwenen.
Dergelijke teloorgang wil TTV Koningslust voorkomen.
Wij richten ons op de groeiende groep recreatieve sporters in onze regio;
daaronder moet zich nog menig voormalig Tafeltennistalent bevinden,
waarvoor wij de deuren royaal opengooien.
Inmiddels weten spelers uit heel Peel&Maas de weg naar De Sprunk te vinden en onze gymzaal in Koningslust biedt nog ruimschoots mogelijkheden de trainingsuren uit te breiden.
Je bent van harte uitgenodigd om eens mee te trainen op maandag of donderdagavond in Gymzaal de Sprunk in Koningslust.
Ook op breder gebied is er beweging in de vereniging.
TTV Koningslust is zich zeer bewust van de maatschappelijke rol die we speelden en nog kunnen spelen.
De stabiele, gezonde structuur in onze vereniging,
de aanwezigheid van enthousiaste leden en bestuur,
kunnen ons hele dorp van dienst zijn.
Samenwerking is hier het devies en sport kan een geweldig bindende factor vormen. De eerste kleinschalige activiteiten zijn reeds aangezet en worden georganiseerd door de gezamenlijke zaalsportverenigingen van De Sprunk.
Inzet: leer elkaars sport en leer elkaar kennen en begrijpen.


13-08-2012 - Welkom nieuwe leden.
Bij deze van harte welkom aan de nieuwe leden Yvonne Thijssen-Gommans
en Ritchie van Lier.
Yvonne gaat spelen in Senioren Team 3 in de derde klasse.
Ritchie zal recreanten team 1 komen versterken in klas 1.

29-06-2012 - Trainingen worden hervat op maandag 13 augustus.
We lassen dit jaar nog een "traditionele" zomer-stop in.
De trainingen worden weer hervat op maandag 13-08-2012.
Iedereen een fijne vakantie gewenst.

20-06-2012 - Donderdag 28 juni: seizoen afsluiting recreanten.
Beste Recreanten,
Op donderdag 28 juni is weer de jaarlijkse afsluiting van de recreanten.
Zoals gebruikelijk gaan we een uurtje fietsen en ergens een hapje eten.
Dit uiteraard op eigen kosten.
Wil je graag mee gaan dan kun je dat doen door je nu op te geven zowel persoonlijk of via de mail.
Ook als je NIET meegaat even een berichtje graag dan weten we zeker dat je het niet vergeten bent.
We vertrekken om precies 19.00 uur per fiets in Koningslust bij de SPRUNK.
Graag je opgave voor dinsdag 26 juni.
Met vriendelijke groeten,
John v d mullekom & Leo Vullings.

20-06-2012 - Trainingsaanvang op donderdag naar 19.00!
Goed nieuws!
In overleg met Vokon en Badmintonners,
is de trainingsaanvang voor donderdagavond weer terug naar 19.00 uur.

18-05-2012 - Trainingstijden blijven ongewijzigd
Voor Seizoen 2012-2013 zullen onze trainingstijden gehandhaafd blijven.
Maandag van 19.15-22.15 uur(tevens wedstrijdavond recreanten).
Donderdag van 19.15-20.40 uur.


12-05-2012 - Team indeling Najaar2012
Promotieklasse: team 1
Hay Janssen
Peter Baggen
Dennis Schoester

Tweede klasse: team 2
Fer Koopmans
Loes Caelers
Aukje v Dommelen
Ger Bos

Derde klasse: team 3
Lieke Lemmen
Marlie Kurvers
Nicole Dinnissen
Ivon Gommans

Vierde of vijfde klasse: team 4
Gerjon Bos
Peter Verhaegh
Lisa Berkers
Suzet v Dommelen
Jos Berkers
Jacques Berkers
Margo Ottenheym.


29-04-2012 - Gezamenlijke activiteit zeer geslaagd.
Onze Gezamenlijke activiteit op 28 april 2012 mag als geslaagd worden beschouwd.
De 24 actieve deelnemers hebben van elkaars sporten genoten.
Opvallend talrijk waren de reacties,
waaruit met respect gesproken werd over de moeilijkheid van de sport van de ander.
Om 22.00 uur was iedereen gedouched en stond een buffet klaar voor deelnemers en hun familieleden.
Daarna werden de toernooiwinnaars in de bloemen gezet
en werd nog lang nagekaart en formules verzameld voor de volgende keer.
Deze gezamenlijke activiteit van Kogeltje, Badmintonners en TTV is zeker voor herhaling vatbaar.

21-04-2012 - TTV 3 kampioen in 4e klasse B
Door een 6-4 overwinning op concurrent SETA 5,
is TTV Koningslsut 3 Kampioen in klasse 4B.
Proficiat Lieke Lemmen, Peter Verhaegh, Lisa Berkers,
Marlie Kurvers en Gerjon Janssen-Bos.
Ook voor Jos Berkers waren er bloemen.
Het annuleren van zijn 3 winstpartijen,
heeft uiteindelijk geen invloed gehad op het kampioenschap.

14-04-2012 - TT! kampioen in 1e klasse B
Door een 9-1 overwinning is TTV 1 kampioen geworden in 1e klasse b.
Het resultaat van de concurrentie was van geen belang meer,
door deze hoge overwinning.
Proficiat Hay, Peter en Dennis!
De kampioenen werden meteen in de bloemen gezet, na het achtste punt.
Kijk in het Fotoalbum voor de kampioensfoto.

06-04-2012 - Koningslust 1 Recreanten zijn kampioen!
Recreanten Koningslust 1 werd overtuigend kampioen in 1e klasse,
door Wap-In 1 in Wanssum met 2-8 te verslaan.
Proficiat.

16-03-2012 - 21 april -Wokken met team 2
Jullie kunnen je nog tot & met komend weekend opgeven bij Loes voor het wokken op 21 april!

25-02-2012 - Denk aan aanmelden voor 28 April!
Beste Leden van TTV,
Denken jullie eraan je voor 1 maart as op te geven voor de activiteit van 28 April?
Geef ook even aan of jij en jou partner deelnemen aan het buffet.

11-02-2012 - Aankondiging!
Gezamenlijke activiteit van 't Kogeltje, Badminton clubs en TTV

Doel: kennismaking met elkaar en elkaars sporten.
Datum: Zaterdag 28 April 2012.
Locatie: De Sprunk en Gymzaal.
Aanvang sportieve deel: 18.30 uur; Informatie volgt zsm.
21.30 uur buffet, waarbij partners ook welkom zijn.
Na het buffet is er nog gezellig samenzijn: De kosten van buffet en drank zijn voor eigen rekening.
Opgave kan bij Jacques Berkers of Lieke Lemmen; graag vr 1 maart a.s.


04-02-2012 - Herinnering: Jaarvergadering woensdag 8-2-2012
Woensdag as , 8 februari, is de Jaarvergadering.
Aanvang 20.00 uur in De Sprunk.

18-01-2012 - Wedstrijd 8032 gaat niet door!
Wedstrijd 8032: Zwalocom 4 -Koningslust 3, van donderdag 19-01-12, is uitgesteld.
Koningslust 3 kan door blessures en afmeldingen geen voltallig team op de been brengen.

13-01-2012 - teamindeling voorjaarscompetitie
Team 1:
Hay Janssen, Peter Baggen , Dennis Schoester
Team 2:
Fer Koopmans, Aukje v Dommelen, Loes Caelers, Ger Bos
Team 3:
Gerjon Janssen, Marlie Kurvers, Lieke Lemmen, Lisa Berkers, Peter Verhaegh

05-01-2012 - Noteer: Jaarvergadering 8 feb 2012
Jaarvergadering TTV Koningslust
Datum: 8 februari 2012.
Aanvang: 20.00 uur.
Lokatie: De Sprunk

24-12-2011 - Fijne Kerst en een gezond & succesvol 2012
Fijne Kerst en een gezond & succesvol 2012

12-12-2011 - wedstrijd recr. 3 verplaatst naar 19 dec. as
Recreanten wedstrijd 8026, Koningslust 3 - TTC 2,
is verplaatst naar maandag 19 december a.s.

11-12-2011 - Uitslagen clubkampioenschappen 2011
Hier volgen de uitslagen:
Recreanten:
1 Jos Berkers
2 Leo Vullings
3 Ellen Hoogenboom
4 Ans Smits
5 John v Mullekom
6 Jacques Berkers
7 Jo Smits

Senioren:
1 Hay Janssen
2 Fer Koopmans
3 Frank Schers
4 Loes Caelers
5 Wie Janssen
6 Aukje v Dommelen
7 Marlie Kurvers
8 Peter Verhaegh
9 Lieke Lemmen
10 Lisa Berkers

11-12-2011 - Clubkampioenen zijn bekend
Clubkampioen 2011 bij de senioren werd Hay Janssen.
Hay stond pas in de finale zijn eerste game af tegen Fer Koopmans.
Ook bij de recreanten won de gedoodverfde favoriet: Jos Berkers.
Jos had echter onderweg naar de finale beduidend meer tegenstand gehad
en moest winnen van Leo Vullings om zich kampioen te noemen.
Na afloop heeft iedereen smakelijk kunnen eten van het buffet
en was het nog lang gezellig op de aansluitende feestavond.
De volledige uitslagen volgen nog.


06-12-2011 - Clubkampioenschappen 10-12-2011
Het aantal deelnemers voor de clubkampioenschappen op 10 december is bekend.
Bij de recreanten doen 7 personen mee.
Bij de senioren wordt een 10-kamp gespeeld.
We kunnen vanaf 12.00 uur in de gymzaal,
dus kunnen de 1e wedstrijden om 12.30 uur beginnen.
We hopen om 18.00 uur klaar te zijn,
zodat we op tijd aan eten en feestavond kunnen beginnen.

04-12-2011 - Eindstanden najaarscompetitie
Team 1, 1e klasse B, 2e pl 61 pnt
Team 2, 2e klasse C, 3e pl 49 pnt
Team 3, 4e klasse B, 2e pl - 62 pnt
Team 4, 5e klasse A, 2e pl 83 pnt


22-11-2011 - Team 1 speelt om kampioenschap
A.s. zaterdag 26 november speelt Koningslust 1 in Landgraaf om het kampioenschap in 1e klasse B. Bij winst zijn Hay, Peter en Dennis kampioen. De Thuiswedstrijd tegen Landgraaf werd met 7-3 gewonnen.
Wedstrijd begint om 16.00 uur.
Speellokatie:
Belvauer 58,
6373 TT LANDGRAAF
Tel. 045-5318159

12-11-2011 - clubkampioenschappen 2011
De clubkampioenschappen voor senioren en recreanten zijn op zaterdag 10 december 2011 in gymzaal de Sprunk.

08-11-2011 - Donderdag training op 10 november vervalt!
I.v.m. de activiteiten, rond het Brookhaze jubileum 5x11,
vervallen de trainingen op donderdag 10 november a.s.

22-10-2011 - Toernooi-uitslag Reuver
Peter Baggen: troostfinale A verloren.
Jacques Berkers: troostfinale C verloren.
Ellen Hoogenboom: Winnaar D klas.
Cindy Conjaerts-Janssen: 1e troostronde verloren.

07-10-2011 - training op donderdag is van 19.15 tot 20.40 uur
Hoewel bij velen al bekend,
vermelden we toch even dat de trainingsaanvang,
op donderdagavond, is gewijzigd.
Aanvang is nu 19.15 uur.
Om 20.40 uur stipt, komt de volgende groep de zaal in.

14-09-2011 - Training is donderdag 15-09 om 19.00 uur.
De TTV training op donderdag blijft voortaan van 19.00 - 20.30 uur.

11-09-2011 - Site actualiseren.
Deze week zal de site worden bijgewerkt met de
nieuwe team- & competitie indelingen.

11-09-2011 - TTV bestaat 45 jaar
Op 10 september 2011 was het 45 jaar geleden dat onze club werd opgericht.
Iedereen proficiat.

06-09-2011 - Training donderdag 8-9-2011 start om 20.00 uur!
Hoe wel we het uiterst vervelend vinden, start de training as donderdag 08-09-2011 pas om 20.00 uur!
Voor de training wordt nog overleg gepleegd met de Gemeente, maar dan is te kort dag om nog te reageren naar iedereen.

01-09-2011 - Aanvang training donderdag 01-09 wordt 19.30 uur.
Training op donderdag 1 september is verplaatst naar 19.30 uur.

31-08-2011 - Trainen Donderdag 1-9 -2011
Voorlopig besluit: Donderdagavond 1-9-2011 trainen we (eenmalig) op een afwijkend tijdstip: 19.30-21.00 uur.
Dit besluit is niet definitief, dus hou je Email en/of de site in de gaten morgenavond.


14-08-2011 - seizoen 2011-2012
Na de vakantie staat het tafeltennisseizoen 2011-2012 te wachten.
Vanaf 22 augustus starten de trainingen weer.
Doordat we er enkele spelers erbij hebben gekregen doen er 4 teams mee aan de zaterdagcompetitie.
Team 1 speelt in de 1e klasse. Hay Janssen, Peter Baggen en Dennis Schoester moeten in deze samenstelling
mee kunnen doen in de bovenste helft.
Team 2 speelt 2e klasse. Fer Koopmans, Ger Bos, Aukje v Dommelen, Loes Caelers en Frank Schers zullen
probereb om enkele posities hoger te eindigen dan vorig seizoen.
Team 3 speelt 4e klasse. Marlie Kurvers, Lieke Lemmen, Gerjon Janssen en Peter Verhaegh willen in
de bovenste helft eindigen.
Team 4 speelt in de 5e klasse. Yvonne Gommans, Suzet v Dommelen, Lisa Berkers, Donnie Vermeulen en
Jos Berkers willen zo hoog mogelijk eindigen.
Daarnaast hebben we ook bij de recreanten 1 team extra in de competitie, dus 3 teams.
Team 1 speelt 1e klasse. Hay Janssen, Peter Baggen, Dennis Schoester, Frank Schers, Fer Koopmans,
Ger Bos en Marlie Kurvers spelen in dit team en voor de meeste hun debuut bij de recreanten.
Team 2 speelt 5e klasse en Jos Berkers, Leo Vullings, Ans Smits, Mia Janssen en Peter Verhaegh
willen weer in de middenmoot eindigen
Team 3 speelt 8e klasse en bestaat uit Divie Hermans, John v Mullekom, Cindy Janssen, Jo Smits, Jacques Berkers,
Ellen Hoogenboom,Frans Fleuren en Riek Teeuwen.Ook in deze laagste klasse wordt er volop
gestreden voor de punten.
Voor alle teams geldt het zelfde. Met veel plezier en veel inzet, dan komen de punten vanzelf.

Als u denkt; tafeltennis is wel iets voor mij dan kunt u contact opnemen met
Margo Ottenheijm telefoon 077-4653774.
Of je komt kijken op een trainingavond.
De senioren trainen op maandag van 19.15-20.45u en op donderdag van 19.00-20.30u
De recreanten trainen op maandag van 20.45-22.15u en op donderdag van 19.00-20.30u.
Kijk ook eens op de site www.ttvkoningslust.nl

28-06-2011 - Recreanten-fietstocht 30 juni
Onze jaarlijkse Recreanten-fietstocht is op donderdag 30 juni a.s.
Iedereen zal op tijd present moeten zijn, bij de Sprunk,
want er wordt klokslag 19.00 uur vertrokken!

15-06-2011 - Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Clubkas Campagne

Voor iedereen die TTV Koningslust wil steunen in de Rabobank Clubkas Campagne het volgende:
De Rabobank start dit jaar met een nieuwe vorm van sponsoring voor verenigingen in de gemeente Peel en Maas.
Hierbij bepalen de leden van Rabobank Peel en Maas door het uitbrengen van stemmen hoeveel geld een
vereniging krijgt die zich hiervoor heeft aangemeld. TTV Koningslust heeft zich hiervoor ook aangemeld.
Elk lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging.
Hoeveel euro elke stem waard is, is afhankelijk van van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht.
Voor 2011 heeft Rabobank Peel en Maas een bedrag van 50.000 in de Clubkas zitten.
Dus alleen als je lid bent van Rabobank Peel en Maas mag je stemmen.
Wanneer ben je lid?
Als je een rekening hebt bij Rabobank Peel en Maas, een uitnodiging krijgt voor de jaarvergadering
en als men het ledenmagazine Dichterbij ontvangt.
Heb je alleen een rekening bij Rabobank Peel en Maas dan kun je lid worden.
Dit is geheel gratis en je kunt hiermee TTV Koningslust steunen.
Ga naar de website www.rabobank.nl/peelenmaas
Klik hier op de linkerzijde op clubkascampagne en dan kunt u het verhaal lezen over deze campagne.
Klik dan op lidmaatschap en de rest wijst zich vanzelf.
Doe dit wel voor 1 juli aanstaande want alleen als je op 1 juli lid bent kun je stemmen.
Het stemmen zelf is in september maar hierover volgt nog informatie.


21-05-2011 - Black Light Toernooi Sevenum
Vrijdag 20 mei: Black Light Toernooi Sevenum
Ellen en Cindy gingen Koningslust vertegenwoordigen tijdens het spectaculaire Black Light Toernooi bij de Serumse Ezels. Met de magnetic gelnagels en oplichtende schoenveters gingen ze fanatiek de strijd aan al zagen ze niks het motto was: meppen wat je meppen kunt. En alles wat normaal goed gecontroleerd tafeltennisspel is, was vanavond af en toe een chaos, maar toch een erg lachwekkend spektakel!
Ellen kwam na de poule-wedstrijden als 1 van de beste 3 terecht in de winnaarsronde, waar ze helaas tijdens de eerste ronde verloor van Tim Clephas de uiteindelijke winnaar van Poule B.
Cindy kwam na de poule-wedstrijden met 1 gewonnen partij, helaas niet verder dan de troostronde. Maar een troostronde met resultaat. De finale tegen Rik Wijnands heeft ze in 5 sets gewonnen en werd de winnaar.. weliswaar in de troostronde maar toch winnaar in Poule B.
Het zelf ingeplande dubbelspel tussen Ellen/Cindy en Mieke/John (Helden) in de tussenliggende rustpauze heeft veel goeds gebracht. Er gingen maar liefst twee chocoladeprijzen mee naar Gemeente Peel en Maas, want naast Cindy in poule B, won Mieke van TTV Helden 67 de finale in de troostronde van Poule A.


19-05-2011 - Impressie WK Rotterdam
Voor een impressie van ons bezoek aan het WK in Rotterdam?
Bekijk het foto album.

18-05-2011 - Team-indeling 2011/2012
Indeling zaterdag competitie najaar 2011:
Team 1: Hay Janssen, Peter Baggen, Dennis Schoester.
Team 2: Fer Koopmans, Aukje v Dommelen, Frank Schers, Loes Caelers, Ger Bos
Team 3: Gerjon Janssen, Marlie Kurvers, Peter Verhaegh, Lieke Lemmen.
Team 4: Yvonne Gommans, Suzet v Dommelen, Lisa Berkers, Donnie Vermeulen, Jos Berkers.

Recreanten competitie 2011/2012:
Team 1: Peter Baggen, Dennis Schoester, Hay Janssen, Frank Schers, Ger Bos, Fer Koopmans,.
Team 2: Peter Verhaegh, Jos Berkers, Lei Vullings, Ans Smits, Mia Janssen.
Team 3: John van Mullekom, Jacques Berkers, Ellen Hoogenboom, Divie Hermans, Frans Fleuren, Cindy Janssen, Jo Smits, Riek Teeuwen.


09-05-2011 - Eindstanden voorjaarscompetitie 2011
Koningslust 1 speelde 10 wedstrijden, behaalde 43 punten.
Eindstand: 5e plek en degradeert naar 2e klasse.
Koningslust 2 speelde 10 wedstrijden, behaalde 38 punten.
Eindstand: 5e plek en handhaving in 2e klasse.
Koningslust 3 speelde 10 wedstrijden, behaalde 44 punten.
Eindstand: 3e plek en handhaving in 4e klasse.
Recreanten 1 speelde 14 wedstrijden, behaalde 62 punten.
Eindstand: 5e plek en handhaving in de 5e klasse.
Recreanten 2 speelde 14 wedstrijden, behaalde 76 punten.
Eindstand 4e plek en handhaving in 8e klasse.

14-03-2011 - Basis Scholen Kampioenschap
Zondag 20 maart 2011 is het zover: de grote finale van het BSK = Tafeltennis wordt dan gespeeld!
Het toernooi begint om 10.00 uur, dus = wees op tijd aanwezig.
Tussentijds zal er een korte pauze zijn met een tafeltennisdemonstratie.
Na de vervolgwedstrijden en de finales zal omstreeks 16.30 uur de prijsuitreiking zijn.
Kijk ook op www.bsktafeltennis.nl .
Locatie finale:
Party en Sportcentre De Riet
Weltersweide 22
5961 EJ Horst23-02-2011 - WK Teller op 10
Beste Leden, momenteel is nog maar de helft van het benodigde aantal aanmeldingen binnen.
Slechts bij 20 personen of meer profiteren we van de aanbieding om voor 15 euro naar het WK te kunnen.
aanmeldingen moeten voor eind februari bij de secretaris binnen zijn!
Wacht dus niet meer met opgeven aub.

16-02-2011 - Unieke WK aanbieding
Unieke aanbieding busreis en entreebewijs op zaterdag 14 mei
MET TAFELTENNISPLAN LIMBURG NAAR WK 2011!

Het Limburgs Tafeltennisplan heeft een unieke aanbieding in petto voor de tafeltennisfans in onze provincie. Op zaterdag 14 mei a.s. kunnen alle leden van Limburgse tafeltennisverenigingen (maar ook ouders, vrienden of andere introduc(e)s) per bus reizen naar Rotterdam. Daar wordt de voorlaatste wedstrijddag verspeeld van het WK Tafeltennis.

Naast de kwartfinales bij de mannen en vrouwen vinden er op deze dag de finales plaats in het dubbelspel. Ook zijn er talloze side-events in de diverse hallen van het AHOY-complex. Tenslotte worden op 14 mei ook de finales gespeeld om de Nederlandse titel bij de jongens en meisjes. Er is een grote kans dat hier meerdere Limburgse teams in actie komen.

Het Limburgs Tafeltennisplan regelt bussen die op diverse plaatsen in Limburg vertrekken. De volgende actie is van kracht:

Entreebewijs WK 1e ring Ahoy/Busreis/Toegang side-events voor 15,-

Deze unieke aanbieding is mede mogelijk gemaakt door de steun van de Provincie Limburg. Informatie over de vertrektijden en plaatsen van de bussen volgt later. Eerst dienen de clubs en hun deelnemers zich aan te melden. Dit dient als volgt te gebeuren:

1) De clubs maken hun leden attent op deze aanbieding (via verspreiding van deze folder) en verzamelen de aanmeldingen van hun leden en andere personen
2) De clubs vullen de namen van deze personen in op het aanmeldingsformulier dat komende week verzonden wordt
3) Dit aanmeldingsformulier wordt per email teruggezonden aan rene.daniels@nttblimburg.nl VOOR 1 maart 2011
4) De clubs betalen het bedrag (aantal personen x 15,-) per bank: informatie volgt bij genoemd aanmeldingsformulier onder punt 2) hiervoor genoemd

Na de definitieve aanmeldingen worden aangemelde personen over de bussen verdeeld op diverse vertrekplaatsen. Hierover volgt dan in de loop van de maand maart nieuwe informatie.

Tijdens de komende LK is zondag een promotie-team aanwezig die deze WK-actie verder onder de aandacht zal brengen. Ook kunt u aan hen eventuele aanvullende opmerkingen doorgeven of vragen stellen.


15-02-2011 - Opgeven voor WK
Waar blijven al die aanmeldingen voor ons uitstapje naar het WK?
Er moet binnenkort een bus en kaarten gereserveerd worden,
dus geef je aub snel op.

11-02-2011 - Naar het WK op 14 mei
De clubactiviteit van TTV dit jaar:
Een bezoek per Bus aan het WK Rotterdam op 14 mei dit jaar.
Geef je op voor zondag 27 februari bij Jacques Berkers.
Zie ook: www.wktafeltennis.nl/home.html
11-02-2011 - Leden van Verdiensten
Lon Caelers-Bos, Margo Ottenheijm-Verhaegh en Sjannie van Dommelen-Janssen zijn benoemd tot "Lid van Verdiensten" van TTV.
Tijdens de Jaarvergadering van 9 februari jl viel hun deze eer ten deel.
Jarenlang waren zij samen verantwoordelijk voor training en begeleiding van de TTV-jeugd.
Samen 75 jaar aan trainingservaring, zijn ze nu gedwongen te stoppen omdat er momenteel geen jeugdleden zijn.
Daarnaast hebben Lon en Margo al jarenlang vele bestuursfuncties vervuld.

08-02-2011 - Iets leuks?
Heb je iets leuks of interessants te melden?
Geef het door aan de secretaris per e-mail. Dan wordt het geplaatst onder een van de rubrieken op de site.

03-02-2011 - Jaarvergadering 9 februari
Bezoekt allen de Jaarvergadering.
Woensdag 9 februari om 20.00 uur.
In de Sprunk.

22-01-2011 - Recreantentoornooi Panningen
Uitslag recreantentoernooi, Panningen, van 21-01-2011.
Ellen Hoogenboom werd 2e in de D-klasse.
Jacques Berkers behaalde in de troostronde van de D-klasse de 2e plaats.

17-01-2011 - uitslagen LK 2011 heren
Fer en Ger speelden in de E klasse. Fer behaalde hier de hoofdronde na een 2e plaats in de poule.
In de hoofdronde werd hij direct uitgeschakeld. Ger behaalde een 3e plaats in de poule en dus de
troostronde. Ook hij verloor zijn 1e partij in deze ronde.
Frank en Peter speelden in de G klasse. Frank wist in de poule een 1e plaats te behalen en
zodoende kwam hij in de hoofdronde. Hierin wist hij de finale te behalen. Deze won hij met 3-0.
Peter werd 3e in zijn poule en in de troostronde verloor hij direct.
Fer en Frank en Ger met Harrie Heijenrath speelden het dubbelspel in de E klasse.Beide dubbels werden 1e in de poule en ook de 1/2 finales werden gewonnen. In de finale waren Fer en Frank duidelijk sterker.
Peter speelde met Marcel v Nieuwenhoven in de G klasse en met 1 overwinning en 1 nederlaag werden ze uitgeschaskeld.

17-01-2011 - uitslagen LK 2011 dames
Aukje speelde in een poule waarin ze de A, B en C licentie bijelkaar hadden gezet. Aukje wist hier
1 partij te winnen. Dit was wel voldoende om een 2e plaats in de C klasse te behalen.
In de troostronde verloor ze haar partij.
Marlie speelde in de D klasse. In haar poule werd ze 3e. Daarna in de troostronde werd ze direct
uitgeschakeld.
Samen speelden ze het dubbel. Hierin waren ze kansloos want ook hier hadden ze de A, B en C klassen
bijelkaar gezet.

17-01-2011 - uitslagen LK 2011 jeugd
De enige deelnemer bij de jeugd was Wouter Coolen.
In het enkelspel wist hij in de poule een 2e plaats te behalen. Hierdoor bereikte hij de hoofdronde.
Hierin wist hij de finale te bereiken en deze zelfs te winnen.
Ook in het dubbelspel met Cas Trines uit Helden wist Wouter na een 1e plaats in de poule de
finale te bereiken en ook deze winnend af te sluiten.

09-01-2011 - Aangepaste Teamsamenstelling recreanten.
Uit-Wedstrijd 5030 Team 1,
op Donderdag tegen Helden 3,
wordt gespeeld door Jos, Mia, John en Jacques.

Uit-Wedstrijd 8029 Team 2,
op Maandag tegen Panningen 4,
wordt gespeeld door Ellen, Divie, Frans en Cindy.


06-01-2011 - Jaarvergadering 2011
Jaarvergadering van TTV Koningslust.

Woensdag 9 februari,
om 20.30 uur,
in De Sprunk.

Met diverse belangrijke agendapunten.


06-01-2011 - indeling teams zaterdagcompetitie
Team 1 bestaat uit Hay Janssen, Fer Koopmans en Frank Schers.
Zij staan in de 1e klasse.
Team 2 bestaat uit Ger Bos, Gerjon Janssen, Aukje v Domnmelen, Marlie Kurvers en Loes Caelers.
Zij komen uit in de 2e klasse.
Team 3 bestaat uit Peter Verhaegh, Suzet v Dommelen, Lieke Lemmen, Yvonne Gommans en Lisa Berkers.
Zij komen uit in de 4e klasse

29-12-2010 - Voorspoedig & gezond 2011
Een voorspoedig & gezond 2011 gewenst.
We hopen iedereen weer te zien op maandag 3 januari as om 19.15 uur.
Bestuur TTV.

22-12-2010 - BSK voorronde in Helden gaat NIET door!
Wegens gebrek aan deelnemers is de BSK-voorronde in Peel en Maas afgelast. Houdt de site www.bsktafeltennis.nl in de gaten voor het vervolg.

18-12-2010 - Geen Trainen op Maandag 20-12 as.
Op zondag 19 en maandag 20 december zal er een kerstconcert worden gehouden in de aangeklede Gymzaal van de Sprunk.
Veel groepen nemen hieraan deel zoals fanfare, konzagro, zangkoor etc.
Voor TTV bekent dit dat er geen training zal zijn op maandag as.


12-12-2010 - Verslag clubkampioenschappen
Uitslagen clubkampioenschappen:
Zaterdag 11 december werden de clubkampioenschappen gehouden voor de jeugd, de recreanten en de senioren. In een gezellige sfeer werden de wedstrijden gespeeld waarbij pas op het laatst de prijzen werden verdeeld.
De jeugd speelden een 7 kamp. Hierbij waren toch ook enkele verrassende uitslagen te zien. Uiteindelijk wist Malon Lormans clubkampioen te worden.
Uitslag: 1e Malon Lormans, 2e Wouter Coolen, 3e Jill Nijssen, 4e Bo Janssen, 5e Lizan Lormans, 6e Pien Janssen, 7e Sanne Smets
De recreanten speelden een 5 kamp. Hierbij werd in de laatste wedstrijd beslist wie er clubkampioen zou worden.Jos wist toch duidelijk te winnen van John.
Uitslag: 1e Jos Berkers, 2e John v Mullekom, 3e Jacques Berkers, 4e Ellen Hoogenboom, 5e Cindy Janssen.
De senioren speelden ook al op de vrijdagavond door de vele deelnemers. Na vele wedstrijden, waarbij de verschillen op het eind soms erg klein waren, werd in de allerlaatste wedstrijd beslist wie kamioen zou worden omdat Hay en Peter al hun wedstrijden hadden gewonnen. Na een spannende strijd wist Hay in 5 games te winnen en clubkampioen te worden.
Uitslag: 1e Hay Janssen, 2e Peter Baggen, 3e Frank Schers, 4e Fer Koopmans, 5e Ger Bos, 6e Wie Janssen, 7e Loes Caelers, 8e Aukje v Dommelen, 9e Marlie Kurvers, 10e Peter Verhaegh, 11e Lieke Lemmen, 12e Suzet v Dommelen, 13e Lisa Berkers.

Programma:
11 december 13.00 uur clubkampioenschappen jeugd, recreanten en senioren
Recreanten:
13 december 20.45u Koningslust 1 - Destatec 4
13 december 20.45u Koningslust 2 - Seta 11


12-12-2010 - Clubkampioenen bekend!
Malon Lormans werd kampioen bij de jeugd..
Bij de senioren won Hay Janssen de finale wedstrijd van Peter Baggen.
Jos Berkers was bij de recreanten eindwinnaar.
Een uitgebreider verslag volgt nog.

09-12-2010 - Clubkampioenschap
Aanstaande weekend zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd, de recreanten en de senioren.
Zaterdag 11 december kunnen we vanaf 12.00 uur in de gymzaal.
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur voor de jeugd en de recreanten.
De senioren beginnen op de vrijdagavond ivm de vele deelnemers.
Zij kunnen dan vanaf 20.00 uur in de gymzaal.
Zaterdag zullen de laatste wedstrijden om 18.00 uur zijn afgelopen,
zodat we om 18.30 uur kunnen genieten van een koud en warm buffet voor iedereen die zich heeft opgegeven.
De jeugd eet gezellig met ons mee.
Aansluitend is er een gezellige feestavond in het dorpshuis.08-12-2010 - Inschrijven BSK kan tot 17 december
Inschrijven voor het Basis-Scholen-Kampioenschap kan on line nog t/m 17 december 2010 op: www.bsktafeltennis.nl

28-11-2010 - BSK op 28 december 2010
Wat doe jij in de Kerstvakantie? Misschien vind je het leuk om een dagje te sporten!
Dat kan op 28 december.
Dan wordt namelijk n van de twee Peel en Maas-voorrondes gehouden van het BSK Tafeltennis, het BasisScholenKampioenschap Limburg.
Vanaf volgende week kun je hier op school informatie over krijgen.
Je speelt tijdens dit toernooi voor jezelf, maar ook voor jouw school.
Denk er alvast over na of je het leuk zou vinden om mee te doen en lees onderstaande belangrijke zaken:
Inschrijven voor voorrondes kan nog tot 17 december online via de website www.bsktafeltennis.nl.
Alvast meetrainen om te oefenen kan ook bij TTV Koningslust op dinsdagavond van 18.30- 20.00 uur. Dan kunnen ook de wedstrijdregels worden uitgelegd.
Voorrondes worden gespeeld op dinsdag 28-12-2010 in Helden-Dorp, Gymzaal, Past. Knippenberghstraat 29A . Aanvang 10.00 uur.
Op de voorrondespeeldag moeten kinderen hun eigen lunch meenemen; de limonade is gratis.
De begeleiding is in handen van deskundige clubleden van de organiserende verenigingen.
In de pauze van de voorrondes zal een demonstratie-wedstrijd worden gespeeld.
Info: www.bsktafeltennis.nl

27-11-2010 - Koningslust 1 kampioen!
Zaterdag 27-11, werd Koningslust 1 kampioen in de 2e klasse-D. In een enerverende wedstrijd werd directe concurrent Destatec 1 verslagen,en is daardoor niet meer te achterhalen. Hay, Fer en Frank, proficiat!